شبه روشن‌فکر نما‌ها – شهرام زمانی سبزی

شبه روشن‌فکر نما‌ها – شهرام زمانی سبزی

«همه چیزمان به همه چیزمان می‌آید»! این یک جمله آشنا در گوش ملت است. علم جامعه‌شناسی نیز از این منظر به تمام حوزه‌های اجتماعی می‌پردازد، زمانی که در راستای تصحیح ارکان اجتماع بر‌می‌آید.

تحلیلی حقوقی بر پروسه تعیین نام یک کودک در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران- محمد شکری آستامال

تحلیلی حقوقی بر پروسه تعیین نام یک کودک در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران- محمد شکری آستامال

انتخاب نام بر کودک تازه متولده شده بر اساس اکثر ادیان و آیین ها و نظام های حقوقی حال و گذشته جهان از حقوق و وظایف نهاد خانواده بخصوص والدین آن کودک می باشد.  آزادی والدین در تعیین نامگذاری کودک بخصوص در استفاده از قالب های زبانی خویش موجب بوجود آمدن حق و ادعاهای گشته